Forældre bestyrelsen og støtteforeningenBestyrelsens opgaver og kompetencer i en 2 strenget institution.

Fastsætter målsætninger og principper for:
- pædagogisk arbejde
- kosten og indkøb
- samarbejdet mellem forældre og personale
- behandler klager over forhold i institutionen
- indretning inde og ude

Principbeslutning om anvendelse af den årlige rammebevilling, efter regler om økonomisk decentralisering.
Medvirker ved udarbejdelse af årsplan.
Udarbejder forretningsorden.
Indstiller (til bestyrelsen/lederen) personer til fastansættelse i institutionen - bestyrelsen afgør selv ansættelseudvalgets sammensætning - dog skal leder og personalerepræsentant som minimum indgå.
Fastsætter principper for personalesammensætning – efter gældende regler.

Lederen står som garant for, at der ikke træffes ulovlige beslutninger i forældrebestyrelsen og daginstitutionen.


Støtteforeningen

Støtteforeningens formål er at skaffe midler og støtte for Svalebækgård landbørnehave, gennem sponsormidler, tilskud fra velgørende foreninger/organisationer og lignende, der kan være med til at udvikle og udbygge børnehavens faciliteter.
Ligeledes er det støtteforeningens formål at være medarrangør af forskellige aktiviteter og arrangementer som er non profitable, samt arrangementer som kan være indtægtsgivende.


Vedtægter for støtteforeningen for
Svalebækgård Landbørnehave

§ 1
Støtteforeningen for Svalebækgård Landbørnehave er stiftet d. 15. november 2005.

§ 2

Støtteforeningens formål er at skaffe midler til støtte for Svalebækgård Landbørnehave, gennem sponsormidler, tilskud fra velgørende foreninger/ organisationer og lignende, der kan være med til at udvikle og udbygge børnehavens faciliteter.
Ligeledes er det Støtteforeningens formål at være medarrangører af forskellige aktiviteter og arrangementer som er non profitable, samt arrangementer som kan være indtægtsgivende.


§ 3

Medlemmer af foreningen er forældre til børn i børnehaven.
Støtteforeningen afholder valg ved det årligt forældremøde.


§ 4

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges for 1 år, og 3 for 2 år ad gangen. Samt mindst 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, samt 4 bestyrelsesmedlemmer.


§ 5

Bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet.

§ 6

Overskud fra arrangementer og sponsorater med videre, går ubeskåret til børnehaven. Midlerne må dog ikke indgå som lønninger til personalet, men skal bruges til nye tiltag, ekstra aktiviteter, nyt legetøj m. v..
Støtteforeningen har ikke separat regnskab, derfor bliver der ikke aflagt separat driftsregnskab ved den årlige generalforsamling.


§ 7

Formanden indkalder i samarbejde med børnehavens ledelse til møder, samt udarbejder en dagsorden til disse.
Der skrives referat ved møderne.


§ 8

Støtteforeningen opløses automatisk hvis børnehaven lukker.

§ 9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Beretning for det forløbende år.
3) Behandling af indkomne forslag.
4) Valg af ny bestyrelse.
5) Eventuelt.


§ 10

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
På generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der ligger tilsagn herom. Man har dog kun stemmeret ved fremmøde.Svalebæk den 15. november 2005.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3 - Theme designed by Max Toball